Násilí

Násilí - Slavoj Žižek | I15cajalco.com

...olence. Find more Czech words at wordhippo ... PDF Analýza postojů původců a původkyň domácího násilí a práce ... ... .com! násilí je obvykle plánováno, má opakovaný či manifesta ční charakter a je realizováno relativn ě ohrani čenou skupinou osob, jejichž jednotícím prvkem je sounáležitost s ur čitým klubem či národním týmem. Krom ě vlastního násilí zahrnuje rovn ěž další formy rizikového chování, jako jsou rasistické urážky ... Na závažnost problematiky domácího násilí, a to v kontextu fenoménu násilí jako takového, upozornila v roce 2002 světovou veřejnost zásadním způsobem publikace s názvem Světová zprá-va o násilí a zdraví (Krug, a další, 2002a). Tato publikace označila násilí za jev ... Domácí násilí: Game over - Wikipedia ... . Tato publikace označila násilí za jev, kterému je nezbytné násilí na seniorech) se má pozornost přesune také (pro přiblížení tématu a dokreslení jeho významu) na několikeré kazuistiky popisující průběh, okolnosti a druhy (typické pro násilí na seniorské populaci) domácího násilí. Na základě teoretických východisek - poznatků o životě seniorů, jejich rizicích a Násilí na dětech Děti a mládež a studující se mohou se svými problémy obrátit na bezplatnou Linku bezpečí na telefonním čísle: 116 111.Více informací naleznete na www.linkabezpeci.cz. Zdravotní komise Rady Evropy z roku 1992 definovala fyzické týrání dětí jako tělesné ublížení dítěti či utrpení dítěte, včetně úmyslného otrávení nebo udušení dítěte ... Obecná definice násilí na pracovišti • Pojmově jde o případy, kdy jsou zaměstnanci uráženi, je jim vyhrožováno nebo jsou napadeni při výkonu své práce na pracovišti nebo cestou 5 do práce či z práce, případy, které obsahují skryté nebo otevřené ohrožení jejich...

INFORMACE

AUTOR
Slavoj Žižek
DIMENZE
5,39 MB
NÁZEV SOUBORU
Násilí.pdf

POPIS

V knížce věnované násilí věhlasný slovinský filozof, psychoanalytik a kulturní kritik Slavoj Žižek komplexně promýšlí a analyzuje tento fenomén ve všech jeho viditelných i neviditelných aspektech a především pátrá po jeho příčinách. V čem tkví podstata násilí, ať už nabývá podoby individuálních zločinů, teroristických útoků, fundamentalismu, týrání iráckých zajatců ve věznici Abú Ghrajb, násilných výbuchů občanské nespokojenosti, rabování, občanských či mezinárodních konfliktů a válek? Neměli bychom si však nejprve položit otázku, zda není není naše fascinace těmito viditelnými projevy násilí, ba naše hysterické brojení proti němu, právě tím, co nás oslepuje, co nám znemožňuje vidět jeho podstatu? A není okázalé vzývání nenásilí a tolerance právě tím, co násilí udržuje při životě? Měli bychom se naučit poodstoupit a odpoutat se od fascinující vábničky přímo viditelného „subjektivního“ násilí, páchaného jasně identifikovatelným původcem a chápaného jako narušení „normálního“, pokojného stavu věcí. Musíme umět rozpoznávat obrysy pozadí, jež podobné jevy vyvolává.To je východisko Žižkovy knihy: „subjektivní“ násilí je pouze nejviditelnější částí základní triády, do níž patří i dva druhy násilí „objektivního“: jednak násilí „symbolické“, tedy násilí vtělené v řeči, a především pak to, jemuž Žižek říká násilí „systémové“, projevující se neblahými, ba katastrofickými následky hladkého fungování našich ekonomických a politických systémů. Žižkova kniha není ovšem pouhou analýzou, nýbrž i pokusem o obranu – obranu násilí emancipačního. Místo aby se s násilím konfrontoval čelně, pokouší se Žižek nahlédnout tento fenomén nepřímo, ze strany, jakoby úkosem: přímá konfrontace s násilím je totiž ve své podstatě matoucí, neboť zdrcující hrůza násilných činů a empatie s oběťmi nevyhnutelně působí jako překážka v přemýšlení.

Chcete si přečíst knihu?Násilí ve formátu pdf? Dobrá volba! Tuto knihu napsal autor Slavoj Žižek. Číst Násilí Online je teď tak snadné!

SOUVISEJÍCÍ KNIHY