Svědectví o ztrátě starého světa: Manželská korespondence Z. V. Popela z Lobkovic a Polyxeny Lobkovické z Perštejna

Svědectví o ztrátě starého světa: Manželská korespondence Z. V. Popela z Lobkovic a Polyxeny Lobkovické z Perštejna - Pavel Marek | I15cajalco.com

...těcha Popela z Lobkovic a Polyxeny Lobkovické z Pernštejna Pavel Marek (ed ... Dějiny a současnost, ďas doporučuje k tématu Pernštejnové ... .), Svědectví o ztrátě starého světa. Manželská korespondence Zdeňka Vojtěcha Popela z Lobkovic a Polyxeny Lobkovické z Pernštejna, HÚ FF JU, České Budějovice 2005, 713 s., 590 Kč. Monografie je věnována osobnostem Zdeňka Vojtěcha Popela z Lobkovic a jeho ženy Polyxeny Lobkovické z Pernštejna. (Documenta res gestas Bohemicas saeculorum XVI. - XVIII. illustrantia) PAVEL MAREK. SVĚDECTVÍ O ZTRÁTĚ STARÉHO SVĚTA. ... PDF Bakalářská Práce Předmanželská Korespondence Friedricha ... ... . - XVIII. illustrantia) PAVEL MAREK. SVĚDECTVÍ O ZTRÁTĚ STARÉHO SVĚTA. MANŽELSKÁ KORESPONDENCE ZDEŇKA VOJTĚCHA POPELA Z LOBKOVIC A POLYXENY LOBKOVICKÉ Z PERNŠTEJNA Marek, P. (ed.) Svědectví o ztrátě starého světa. Manželská korespondence Zdeňka Vojtěcha Popela z Lobkovic a Polyxeny Lobkovické z Pernštejna, České Budějovice 2005 (= Prameny k českým dějinám 16.-18. století 1). 8. Půdorys existence individua (muže, ženy, dítěte) - „svět soukromý" Svědectví o ztrátě starého světa manželská korespondence Zdeňka Vojtěcha Popela z Lobkovic a Polyxeny Lobkovické z Pernštejna Selected Co-authors Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Historický ústav ‎(2) v 16. a 17. století, především politickou komunikací mezi habsburskou a hispánskou monarchií. Je autorem (či spoluautorem) mnoha publikací, např. Svědectví o ztrátě starého světa. Manželská korespondence Zdeňka Vojtěcha Popela z Lobkovic a Polyxeny Lobkovické z Pernštejna a La embajada española en la corte Svědectví o ztrátě starého světa. Manželská korespondence Zdeňka Vojtěcha Popela z Lobkovic a Polyxeny Lobkovické z Pernštejna, České Budějovice 2005. Kvalifikační práce: La embajada española en la corte imperial (1558-1641). Svědectví o ztrátě starého světa manželská korespondence Zdeňka Vojtěcha Popela z Lobkovic a Polyxeny Lobkovické z Pernštejna Selected Co-authors Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Historický ústav ‎(2) 10 K osobě Zdeňka Vojtěcha Popela z Lobkovic srov. např. Pavel MAREK, Svědectví o ztrátě starého světa: manželská korespondence Zdeňka Vojtěcha Popela z Lobkovic a Polyxeny Lobkovické z Pernštejna, České Budějovice 2005, ISBN 80-7040-804-9; TÝŽ, Poselství lásky a osamění. Manželské soužití Zdeňka a Polyxeny z Svědectví o ztrátě starého světa: Manželská korespondence Z. V. Popela z Lobkovic a Polyxeny Lobkovické z Perštejna (2009, 1. vydání 2009) Přidat do mých knih Právě čtu Svědectví o ztrátě starého světa. Manželská korespondence Zdeňka Vojtěcha Popela z Lobkovic a Polyxeny Lobkovické z Pernštejna (2005) a La embajada española en la corte imperial 1558-1641. Figuras de los embajadores y estrategias clientelares (2013) či Smrt Rudolfa II. (s Václavem Bůžkem, NLN 2014). KALISTA, Zdeněk, Korespondence Zuzany Černínové z Harasova s jejím synem Humprechtem Janem Černínem z Chudenic, Praha 1941. MAREK, Pavel (ed.), Svědectví o ztrátě starého světa. Manželská korespondence Zdeňka Vojtěcha Popela z Lobkovic a Polyxeny Lobkovické z Pernštejna, České Budějovice 2005. v korespondeci mezi Zdeňkem Vojtěchem Popelem z Lobkovic a jeho ženou Polyxenou z Pernštejna. O problematice přezdívek v lobkovické korespondenci více P. MAREK (ed.), Svědectví o ztrátě starého světa. Manželská korespondence Zdeňka Vojtěcha Popela z Lobkovic a Polyxeny Lobkovické z Pernštejna, České Portaro - Webový katalog knihovny. Popel z Lobkowicz, Zdeněk Vojtěch, 1568-1628 Popel z Lobkowicz, Zdeněk Vojtěch, 1568-1628 Svědectví o ztrátě starého světa. Manželská korespondence Zdeňka Vojtěcha Popela z Lobkovic a Polyxeny Lobkovické z Pernštejna, České Budějovice 2005. Tuto práci jsem vypracovalsamostatně. Veškeré literární prameny a informace, ktera é jsem v práci využila, jsou uvedeny v seznamu použité literatury. Byla jsem seznáme PAVEL MAREK: Svědectví o ztrátě starého světa: ...

INFORMACE

AUTOR
Pavel Marek
DIMENZE
4,98 MB
NÁZEV SOUBORU
Svědectví o ztrátě starého světa: Manželská korespondence Z. V. Popela z Lobkovic a Polyxeny Lobkovické z Perštejna.pdf

POPIS

Kniha je věnována osobnostem Zdeňka Vojtěcha Popela z Lobkovic a jeho ženy Polyxeny Lobkovické z Pernštejna. Hlavní pramennou základnou monografie se stala španělsky psaná vzájemná korespondence obou manželů. Její svědectví je však doplněno rovněž výpověďmi dalších písemností osobní povahy. Jedná se například o kancléřovy deníky z let 1592-1628. Mnoho zajímavých informací poskytlo také studium dopisů, které Lobkovicům zasílali jejich urození přátelé, příbuzní a klienti. Za všechny lze jmenovat španělského vyslance hraběte de Onate, Polyxeninu sestru Luisu de las Llagas, italského kněze Rodolfa Petrociniho či Pavla Michnu z Vacínova. V neposlední řadě je třeba zmínit zprávy papežského nuncia Carla Caraffy uložené ve Vatikánském tajném archivu (Archivio Segreto Vaticano) a tamní Apoštolské knihovně (Biblioteca Apostolica Vaticana). Kniha je rozdělena do šesti kapitol. Úvodní část zevrubně zkoumá obraz lobkovického páru v pramenech a literatuře. Následující výklad se věnuje charakteristice lobkovické korespondence. Ta je zde zkoumána z pohledu formálního, jazykového a obsahového. Třetí kapitola se zabývá vztahem mezi oběma manželi a vazbami, jež je pojily k jejich synovi, rodu a příbuzným. Na základě analýzy zmiňovaných pout, bylo možné určit podobu vztahové sítě, v jejímž předivu se odehrával život lobkovického páru. Čtvrtý oddíl práce se zaměřuje na vztah lobkovického páru k jejich majetku. Hlavním předmětem výzkumu byla funkce jednotlivých lobkovických venkovských rezidencí. Pátá kapitola se snaží odhalit roli víry v každodenním životě obou Lobkoviců a jejich vnitřním prožívání. Prostřednictvím kancléřových deníků, soukromé korespondence i dopisů dalších šlechticů lze vnímat katolicismus pěstovaný v rodině Zdeňka Vojtěcha nejen pohledem výsledků Lobkovicova veřejného působení, jak tomu bylo v českém dějepisectví doposud, ale též očima jeho i Polyxenina nejintimnějšího soukromí. Poslední část práce se zabývá kariérou Zdeňka Vojtěcha Popela z Lobkovic a jeho politickým myšlením. Součástí monografie je rovněž kritická edice manželské korespondence Zdeňka Vojtěcha Popela z Lobkovic a Polyxeny Lobkovické z Pernštejna. Snaha přiblížit svědectví lobkovických dopisů co nejširší odborné i neodborné veřejnosti podstatně ovlivnila podobu celé edice. Ta vedle přepisů španělských listů Zdeňka Vojtěcha a jeho ženy obsahuje též jejich překlad do češtiny. Každý z editovaných listů je představen in extenso a vybaven záhlavním regestem v českém, španělském a německém jazyce. Ten obsahuje stručný obsah editované písemnosti, údaje o místě a datu jejího vzniku, jejím současném uložení a jazykové podobě. Kniha je doplněna osobním, místním a věcným rejstříkem a rozsáhlým poznámkovým a bibliografickým aparátem.

Chcete si přečíst knihu?Svědectví o ztrátě starého světa: Manželská korespondence Z. V. Popela z Lobkovic a Polyxeny Lobkovické z Perštejna ve formátu pdf? Dobrá volba! Tuto knihu napsal autor Pavel Marek. Číst Svědectví o ztrátě starého světa: Manželská korespondence Z. V. Popela z Lobkovic a Polyxeny Lobkovické z Perštejna Online je teď tak snadné!

SOUVISEJÍCÍ KNIHY