Stylistika anglického jazyka

Stylistika anglického jazyka - Ludmila Urbanová | I15cajalco.com

... a to dokonce i tam, kde byste ji rozhodně nečekali ... Písemná práce z angličtiny | Státní Maturita z Angličtiny ... ... .Prim hraje angličtina, která je třetím ... Vstupní test z českého jazyka. Vzhledem k současné situaci se nebude test konat prezenčně, tedy v budově VŠE v Praze, ale DISTANČNĚ na platformě Microsoft Teams. Intenzivně pracujeme na každém detailu a na přelomu května a června budou zveřejněny detaily s návodem na přihlášení do Microsoft Teams a časem zkoušky. Informace o odborné přijímací zkoušce z anglick ... Stylistika anglického jazyka - Urbanová Ludmila | Artforum ... ... . Informace o odborné přijímací zkoušce z anglického jazyka Zkoušku vykonají uchazeči o navazující magisterský studijní program Učitelství anglického jazyka pro ZŠ. Termín konání zkoušky bude uveden v e-přihlášce. ZÁKLADNÍ POPIS TESTU Písemný test má 50 otázek, maximální poet získaných bodů je 50. Discourse and Interaction - Vol. 2, No. 2, 2009 Contents Articles. Switching Codes, Affirming Identities: Writing in Texas Czech. Lida Cope. Prepositions Shape Frames for Abstract Events: A Quantitative Study of Spatial-To-Abstract Mapping in English Science Writing. ... Stylistika anglického jazyka. Brno. Přípravné kurzy Kurz anglického jazyka Kurz českého jazyka ... syntax, lexikologie, slovotvorba, stylistika, nauka o textu, pragmalingvistika, psycholingvistika, kulturní dějiny a literatura příslušné oblasti) a v opoře o ni zvládnutí mluveného i psaného praktického jazyka (angličtiny) produkčně i recepčně na úrovni C1 ... Korektury a stylistika firemních dokumentů Překlady (z / do) anglického jazyka Překlady (z / do) německého jazyka Překlady (z / do) španělského jazyka Školení Microsoft Word pro začátečníky i pokročilé Tvorba firemních prezentací Tvorba firemních šablon Hledáte kvalitní překlad firemních textů do anglického jazyka nebo naopak z anglického jazyka? Tým ověřených a kvalifikovaných překladatelů je připraven přeložit jakékoli vaše firemní texty. Korektura je samozřejmostí - výsledkem je překlad na profesionální úrovni. Do / z anglického jazyka pro vás přeložíme: Katedra anglického jazyka a literatury. Katedra biologie. Katedra českého jazyka a literatury. Katedra francouzského jazyka a literatury. Katedra fyziky, chemie a odborného vzdělávání. Katedra geografie. Katedra historie. Katedra hudební výchovy. Katedra matematiky. Katedra německého jazyka a literatury. Katedra občanské výchovy ... Přijímací zkouška z anglického jazyka se skládá z písemného testu s výběrem odpovědí (50 otázek) z oblasti slovní zásoby, mluvnice, výslovnosti, porozumění textu a zařazeno je i několik otázek zjišťujících základní orientaci uchazečů v oblasti reálií anglicky mluvících zemí. Druhy výuky. Výuka anglického jazyka (různé druhy vyučovacích metod dle zaměření hodiny a výuky). Příprava na maturitu či přijímací zkoušky na SŠ či VŠ. Doučování při ZŠ, SŠ, VŠ (fonetika a fonologie, syntax, lexikologie, stylistika, …). Anglický jazyk pro nejmenší (hry, říkanky, zpěv, poslech) Face-to-face/Online • Stylistika • Lexikologie - slovotvorba, lexikální sémantika • Lexikografie • Pragmatika • Historie anglického jazyka • Úvod do teorie diskurzu • Filologická analýza středověkých a raně novověkých anglických textů • Konstrukční gramatika • Angličtina a korpusy •Světové angličtiny - angličtina jako...

INFORMACE

AUTOR
Ludmila Urbanová
DIMENZE
12,71 MB
NÁZEV SOUBORU
Stylistika anglického jazyka.pdf

POPIS

Stylistika anglického jazyka je uceleným pojednáním o teoretických základech interpretace stylu jako lingvistického jevu a zároveň analýzou stylistických prostředků anglického jazyka. Zabývá se nejen verbálními, ale také neverbálními složkami komunikace a hodnotí škálu různorodých prostředků, které styl vytvářejí. Kniha se zabývá odlišným sociálně-kulturním pojetím stylu a stylizace v české a britské stylistické tradici a při porovnávání různých stylistických koncepcí vystihuje společný rys, který tato dvě odlišná pojetí sdílejí a jenž lze označit jako funkcionalizmus. Ve svých výkladech se autorka opírá o nejnovější teoretické poznatky z oblasti pragmatiky, sociolingvistiky, analýzy diskurzu a sémantiky přirozeného jazyka. Věnuje pozornost jazyku psanému i mluvenému a také jejich symbióze v podobě intertextuality typické pro současný jazykový úzus.

Chcete si přečíst knihu?Stylistika anglického jazyka ve formátu pdf? Dobrá volba! Tuto knihu napsal autor Ludmila Urbanová. Číst Stylistika anglického jazyka Online je teď tak snadné!

SOUVISEJÍCÍ KNIHY