Management kvality a rizik psychiatrické péče

Management kvality a rizik psychiatrické péče - Adam Žaludek | I15cajalco.com

...ment kvality a rizik psychiatrické péče ... Management rizik - Galina Vavrušková ... . Kniha přináší čtenářům z řad lékařů, sester, studentů medicíny a vedení nemocnic přehled trendů v oblasti řízení kvality a rizik zdravotní péče a možností jejich uplatnění v psychiatrii. …čtěte více. Jako téma diplomové práce jsem si zvolila Management rizik ve vybraných zdravotnických zařízeních. Řízení rizik ve zdravotnictví se zabývá neustálým zvažováním možností výskytu nežádoucích situací a jejich prevencí. V tomto smyslu ... 1.1.3 Systémy pro ho ... Management kvality a rizik psychiatrické péče - Adam ... ... . V tomto smyslu ... 1.1.3 Systémy pro hodnocení kvality zdravotní péče ... 0,00 kč 0 ks zboží . lÉkaŘskÁ literatura; doporučujeme; pŘipravujeme; rekodifikace; prÁvnickÁ literatura Strategie a koncepce reformy psychiatrické péče Národní psychiatrický program 2007. Výbor Psychiatrické společnosti ČLS JEP vyhlašuje ve spolupráci s regionální kanceláří WHO ČR "Národní psychiatrický program 2007" (NPP 2007) na podporu reformy psychiatrické péče v ČR. Kniha.cz je internetové knihkupectví Mladé fronty, které nabízí kvalitní knihy online za atraktivní ceny. Strategie reformy psychiatrické péče - Odkaz bude otevřen v novém okně ... Zdroj: e-časopis Management rizik ve zdravotnictví 4/2018 ... Vzpomínám na časy plné nadšení, kdy o standardech a sledování kvality ošetřovatelské péče bylo jen málo dostupných poznatků. Tehdy jsme informace čerpali převážně z cizojazyčných ... Problematika kvality ošetřovatelské péče a managementu rizik byla tématem Juráskové, D., Gutové, L. et al., 2004, a novou knihu Řízení rizik ve zdravotnickém zařízení vydali i Škrlová, M., Škrla, P. Mezi snahy MZ ČR patří semináře s tématem Nástroje zvyšování bezpečí pacientů ve zdravotnických zařízeních ... Klinický management kvality péče u pacientů se stafylokokovou bakteriémií v ÚVN MUDr. Simona Arientová, Ph.D., MBA, Mgr. Ivana Koudelková, MBA, ÚVN Praha 16:15- 16:30 Testování dezinfekční účinnosti při opakovaně pozitivních stěrech z prostředí Mgr. Zdenka Šálková, Hornická nemocnice s poliklinikou spol. s r.o., Bílina reformy psychiatrické péče se dále jedná o eliminaci jistého deficitu, který byl v celkovém prostředí a záze- mí poskytované psychiatrické péče v ČR shledán a identifikován. Rysy dobré a kvalitní strategie jsou odbornou literaturou 6 definovány následujícím způsobem: s legislativou a standardy kvality péče. T podpora ošetřovatelského procesu. t sesterské záznamy a zprávy. t strukturovaná ošetřovatelská anamnéza. t ošetřovatelský plán. t edukace. t prevence rizik v ošetřovatelské péči - screeningové metody. t sledování a vyhodnocení agend kvality péče (dekubity, pády ... Projekt řízení rizik při poskytování zdravotní péče ... functioning of health care in the Czech Republic and knowledge of risk management in terms of medical facilities. The theoretical part of the abstract risk management with a ... (managerka kvality ve zdravotnickém zařízení), paní Bc. Marcele Drábkové (vrchní sestře Diplomová práce se zabývá problematikou managementu kvality zdravotní péče v Psychiatrické nemocnici v Opavě, se zaměřením na snížení incidence nežádoucích událostí v nemocnici. Téma je pojato ze stránky teoretické, analytické a projektové. Teoretická část se věnuje sledování kvality, její historii. Strategie reformy psychiatrické péče - Odkaz bude otevřen v novém okně ... Zdroj: e-časopis Management rizik ve zdravotnictví 2/2018 ... S měřením kvality péče již dnes pracuje pan docent Dušek z Ústavu zdravotnických informací a statistiky. Ví například, které nemocnice vykazují větší množství nežádoucích ... Dne 26. dubna 2017 se uskutečnil seminář Reforma péče o duševní zdraví - Uskutečněné kroky a nejbližší cíle pořádaný Vládním výborem pro zdravotně postižené občany ve spolupráci s Ministerstvem zdravotnictví ČR a Českou psychiatrickou společností. 5 Úvod Krizový management ve zdravotnictví musíme chápat jako naši realitu, kde mohou vzni-kat negativní jevy, události, procesy a činnosti působením přírodních sil, člověka, technologií, MBA Management zdravotnictví. Časově flexibilní studijní program je navržen pro manažery zdravotnických a sociálních zařízení všech typů a forem vlast...

INFORMACE

AUTOR
Adam Žaludek
DIMENZE
8,75 MB
NÁZEV SOUBORU
Management kvality a rizik psychiatrické péče.pdf

POPIS

Kniha je v České republice unikátní svou tematikou. I přes stupňující se zájem vlády a Ministerstva zdravotnictví o kvalitu zdravotních služeb podobná monografie na našem trhu neexistuje.V současné době probíhá reforma psychiatrické péče a ze sdělovacích prostředků se stále častěji dozvídáme o nejrůznějších aspektech duševního zdraví. Odborná veřejnost vynakládá značné úsilí na destigmatizaci psychiatrie. Do středu zájmu se dostává též zásadní otázka kvality a bezpečí v této oblasti.Přitom psychiatrická péče zažívá mnohá příkoří a nepochopení ze strany široké veřejnosti i odborníků. Má velmi nejistý legislativní rámec a je značně podfinancována. A to i přesto, že spotřeba neuropsychofarmak vykazuje stoupající trend a lůžkové i ambulantní kapacity jsou naplněny. Nárůst počtu konzumentů péče s sebou přináší i zátěž ve formě žalob, kdy často jedinou oporou, která zdravotníkům zůstává, je řádně vedená dokumentace.Management rizik a sledování kvality zdravotní péče je důležitou součástí péče o psychiatrické pacienty. Stejně jako management nežádoucích událostí ve zdravotnictví je v současné době toto téma více než aktuální. S probíhající reformou psychiatrické péče souvisí právě otázka kvality a bezpečí v této oblasti.

Chcete si přečíst knihu?Management kvality a rizik psychiatrické péče ve formátu pdf? Dobrá volba! Tuto knihu napsal autor Adam Žaludek. Číst Management kvality a rizik psychiatrické péče Online je teď tak snadné!

SOUVISEJÍCÍ KNIHY